Mẫu số 04/HTK/GSQL ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

6 1 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 04/HTK/GSQL ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 04/HTK/GSQLTÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc…….., ngày … tháng … năm ….ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI           !"    #  $%  &'  $      !"  ()&*#&+#,-.//0&1!"234/56748()/7&*2#/56798:(;0&).1<9)&'$;&=1!>"&'$?+@A()$&,BCDE$FGH&4IJK&($L*MN*$L*?%9)&'$O$P&&'$&N11<!=(&P;$0&&PME!Q$R&S;E---------------------------------------- GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 2T/JU564>O4AV