Mẫu số 03/2015-KTSTQ QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan/người khai hải quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

31 0 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Mẫu số 03/2015-KTSTQ QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan/người khai hải quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số:03/2015-KTSTQ TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QĐ-Cơ quan ban hành VB …, ngày … tháng … năm …QUYẾT ĐỊNHVề việc sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơquan hải quan/người khai hải quanTỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ/CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ/ CỤC TRƯỞNG CỤC HQ …/ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……Căn cứ Luật ...........................................................................................................Căn cứ Nghị định ......................................................................................Căn cứ Thông tư.....................................................................................................Xét đề nghị tại .......ngày.......của ....... về kiểm tra sau thông quan, tại trụsở.......................................(1)..........................................................................,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung nêu tại Điều .............Quyết định số ....ngày........ của ............................................. như sau:Nội dung sửa đổi bổ sung:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của điều ...........................và các điềukhác tại Quyết định số ...... ngày ......của ......................................................... Điều 3. Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra (2) và ...(3)..................có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3 ;- Lưu: VT, Tên đơn vị.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: 450 (1): Trường hợp KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan: Ghi rõ tên cơ quan hải quan; Trường hợp KTSTQ tại trụ sởngười khai hải quan: Ghi rõ tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức,cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.(2) Cục trưởng Cục KTSTQ hoặc Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ (trong trường hợp quyết định kiểm tra tại trụ sởngười khai hải quan do Tổng cục trưởng TCHQ hoặc Cục trưởng cục HQ ban hành).(3) Tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hànghóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.451