Mẫu số 02B/TBXĐTG/TXNK THÔNG BÁO Về việc xác định trị giá (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

53 3 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 02B/TBXĐTG/TXNK THÔNG BÁO Về việc xác định trị giá (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 02B/TBXĐTG/TXNK CC HI QUAN.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CC HI QUAN.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TB-CCHQ... ....., ngày … tháng …năm.....THÔNG BÁO Về việc xác định trị giá Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chínhquy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;Chi cục Hải quan ………………...xác định trị giá của các hàng hóa xuấtkhẩu/nhập khẩu tại tờ khai số……… ngày………. như sau:STTMã số Tên hàng ĐVTLượnghàngTrị giá xác định(USD)Cơ sở xácđịnh trị giá(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Chi cục Hải quan …. thông báo để quý Công ty làm cơ sở tính thuế đểgiải phóng hàng hoá hoặc thông quan hàng hóa theo quy định tại điểm b khoản 1Điều 30 Thông tư số …………….ngày…….. của Bộ Tài chính quy định về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính.Nơi nhận: CHI CC TRƯ6NG- Công ty …; (K tên, đng dấu)- Cục Hải quan…(để báo cáo); - Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).406