Mẫu số 01/XĐTMS/TXN ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

44 3 20/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Mẫu số 01/XĐTMS/TXN ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 01/XĐTMS/TXNK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............., ngày…..tháng …năm…ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ Kính gửi: Tổng cục Hải quanA. Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số:1. Tên:2. Địa chỉ: 3. Điện thoại: 4. Fax:5. Mã số thuế: B. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số:6. Tên thương mại: 7. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 8. Ký, mã hiệu, chủng loại: 9. Nhà sản xuất:C. Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số: 10. Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:11. Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:12. Hàm lượng tính trên trọng lượng:13. Thông số kỹ thuật:14. Quy trình sản xuất:15. Công dụng theo thiết kế:16. Các thông tin khác về hàng hóa:D. Các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số:17. Mẫu hàng hóa: Có  Không 18(a). Catalogue  18(b). Hình ảnh 19. Tài liệu kỹ thuật: Có  Không 20. Chứng thư giám định: Có  Không 399Số:…………. 21. Tài liệu có liên quan (nếu có, ghi rõ loại tàiliệu)Có  Không E. Ý kiến của tổ chức, cá nhân về mã số đối với hàng hóa đề nghị xác địnhtrước24. Mã số đề nghị (theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam): 25. Cơ sở đề nghị:.. ………. (tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số) cam đoan:Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thYc của cácthông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa cung cấp cho cơ quan Hải quan để thYc hiệnxác định trước mã số. G. Nội dung khác (nếu có): TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* Ghi chú: Mục C: Tùy theo đặc tính của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, tổ chức, cá nhân điền thông tin phù hợp vào các tiêu chí từ ô 10 đến ô 16. 400