HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013) Lưu

4 0 12/11/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Biểu mẫu 5b-1HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠIĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNHI. HƯỚNG DẪN PHÂN HẠNG1. Định nghĩa mức lỗiLỗi tới hạn (Cr):  !"#$%&'Lỗi nghiêm trọng (Se): ()%*!+,'Lỗi nặng (Ma): -. /(!0$12'Lỗi nhẹ (Mi): 1 ,.3/(!4'2. 56(,Hạng nhà máySố lượng lỗiCr Se Ma Mi7,8 9 9 :; :88<=7,>9 9 9 ?889 8 :@ <9 9 A <7,B9 :> :89 <9 :8 88 <7,CD8 < < << DB < << :> D88 <3. Diễn giải3.1. Cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP: Khi cơ sở xếp Hạng 1, Hạng 2 và Hạng 3.3.1.1. Cơ sở được xếp Hạng 1 khi đạt các điều kiện sau: EF-G+,EF-G0$12 HIG04FJ3;KIG0L04FJ388-M$'3.1.2. Cơ sở được xếp Hạng 2 khi gặp một trong ba trường hợp sau: EF-G+,F-G0$12F-G04G0LN88' EF-G+,-8G0$12FJ3@G04' EF-G+,F-G0$12-AG04'3.1.3. Cơ sở được xếp Hạng 3 khi gặp một trong hai trường hợp sau: EF-G+,-O>G0$12IG04FJ389 EF-G+,-O8G0$12-88G043.2. Cơ sở chưa đủ điều kiện đảm bảo ATTP: Khi Cơ sở xếp Hạng 4.=P1Q1#RS8 Biểu mẫu 5b-1 T-G+, T-N>G0$12' T-U88G41 $-O>G0$12'II. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁA. Ghi biên bản đánh giá< V/W/XFYJ/Z1[Q$Q'< +1F\63'< 0(]^1$Q$Q-^_63X+1 //33'< T3G(3XTN %J/Z1$Z1#TN /`_6a(-b/R1c,Wd06)(ZX/.1e'B. Nguyên tắc đánh giá<EF/RQK4QfQP%!/33/g/RJ/Z1G-M$'<hGM$M63/Z!G,3P-_ijF/R63/Z!GPF-_ij'<k&_X4/3%3Z1\!/33/g/R63/Z/IG-M$'<E(J/33KRXP-M$!/33XM$1-ISla/,b=aG!Lb=aG!4bHYaG!$12bT1aG!,b'<m%n(G/g/R63/ZGM$#,N opG/-'qIM$F/33W1c_%1PdknG#,ope'C. CÁC NHÓM CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ1. BỐ TRÍ MẶT BẰNG, NHÀ XƯỞNG, TRANG THIẾT BỊ1.1. Chỉ tiêuNhómchỉtiêuĐiều khoảntham chiếu Chỉ tiêuKết quả đánh giáDiễn giải sailỗi và thời hạnkhắc phụcĐạt(Ac)Nhẹ(Mi)Nặng(Ma)Nghiêmtrọng(Se)Tớihạn(Cr)Tổnghợp8QCVN 02-01>'8'B'>C;>'8'C'>'Y>'8'C'@'Q>'8'C'A'%>'8';'8'%/>'8'88';'Q>'8'8>'8'QQCVN 02-03>'8'81. Bố trí mặt bằng nhàxưởng, trang thiết bịS'EF-`nQ'  +  R      (Q(ijijijij ij1.2. Cách tiến hành1.2.1. Yêu cầu<0`UNn)<+R(Q(1.2.2 Phạm viT3r(QJ$N((Q(aQs6]> Biểu mẫu 5b-1_X`Ob/FQ-QJQQtp3rQP/PFP('1.2.3 Phương pháp và nội dung đánh giá Kiểm tra trên sơ đồ, trên thực tế và phỏng vấn (khi cần thiết) để xác định:<H3R_^3-!N3a($(Q(uNI\'''b^3%O6^4-/P1X13'<E`n)S3F-Ru3s/3QQtF-!/P1X13,&#/.'<5I1\1(QZ,G6FR_1 (Q(`.3'<k\Ur64QvIR/R6'2. NỀN PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN VÀ KHU VỰC PHỤ TRỢ2.1. Chỉ tiêuNhómchỉtiêuĐiều khoảntham chiếu Chỉ tiêuKết quả đánh giáDiễn giải sai lỗivà thời hạn khắc phụcĐạt(Ac)Nhẹ(Mi)Nặng(Ma)Nghiêmtrọng(Se)Tớihạn(Cr)Tổnghợp>QCVN 02-01>'8'C'8>'8'C'>''>'8'C'@'>'8'8>'> 2. Nền phân xưởng chếbiến và các khu vực phụtrợ:' EFQZQ' 0wx- /P%I\R' 0N(3^#O-/P%' 51tIijijijijijijijij2.2. Cách tiến hành2.2.1. Yêu cầu: h1y\RFF/2%n'2.2.2 Phạm vi'0O($N((Q(/FQ-QJ'Q'0OFP(QP/P!-pQQt'2.2.3. Phương pháp và nội dung đánh giáXem xét và kiểm tra thực tế toàn bộ bề mặt nền tại tất cả các khu vực để xác định:<hOSQOF'<E(Swx-/P%I\Rap>'>'>'b%n'<0N(3^O#ap>'>'>'b-/P'<+t1,Q1tI'Chú thích: Hiện trạng vệ sinh của nền sẽ được xem xét đánh giá trong nhóm chỉ tiêu 24. 3. TƯỜNG, TRẦN3.1. Chỉ tiêuB