Hồ sơ thị trường Lào Lưu

144 25 20/08/2017 Đăng bởi : Nguyễn Bích Ngọc 15 Trang pdf
Đọc tài liệu Thuê bao
Hồ sơ thị trường Lào

Bình luận

Thông tin bài viết

Ban Quan hệ Quốc tế - VCCI 3.2015 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG LÀO Người liên hệ: Nguyễn Nam Tel: 04.35742022 (máy lẻ 247) Email: namn@vcci.com.vn Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Lào Cập nhật tháng 3/2015 Page 1 HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG LÀO MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CHUNG ............................................................................................................ 2 1. Các thông tin cơ bản ....................................................................................................... 2 2. Lịch sử ............................................................................................................................ 3 3. Tập quán: ........................................................................................................................ 3 II. KINH TẾ ................................................................................................................................ 4 1. Tổng quan: ...................................................................................................................... 4 2. Các chỉ số kinh tế: ........................................................................................................... 4 3. Thuận lợi và khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đầu tư tại Lào: ................................................................................................................................ 6 III. QUAN HỆ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM: ................................................ 7 1. Hợp tác thương mại ........................................................................................................ 7 2. Về viện trợ không hoàn lại của ta cho Lào .................................................................. 8 3. Tình hình đầu tư: .......................................................................................................... 8 4. Triển vọng phát triển kinh tế-thương mại với Việt Nam trong những năm tới: .......... 9 IV. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM ............................................... 9 1. Quan hệ ngoại giao: ..................................................................................................... 9 2. Quan hệ chính trị: ........................................................................................................ 9 3. Các văn kiện đã ký: .................................................................................................... 10 V. QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI VCCI ....................................................................................... 11 VI. ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH ........................................................................................................... 11 PHỤ LỤC THAM KHẢO Bảng 1. Xuất khẩu VN – Lào Bảng 2. Nhập khẩu VN – Lào Ban Quan hệ Quốc tế Hồ sơ thị trường Lào Cập nhật tháng 3/2015 Page 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG 1. Các thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thể chế chính trị: Lào đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển chế độ Dân chủ Nhân dân, tạo tiền đề để từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thủ đô: Viên chăn Ngày quốc khánh: 19 tháng 7 năm 1949 Đứng đầu nhà nước: Chủ tịch nước Lt. Gen. CHOUMMALI Saignason . Phó Chủ tịch nước Boun Gnang Volachit (từ 8/6/2006) Đứng đầu chính phủ: Thủ tướng Thongsing Thammavong (24/10/2010); Phó Thủ tướng Thường trực Maj. Gen. Asang Laoli. Các đảng phái chính trị: Đảng nhân dân cách mạng Lào do ông Choumali Saignason lãnh đạo, các đảng phái khác không được phép thành lập Thành viên của các tổ chức quốc tế: ADB, ARF, ASEAN, CP, EAS, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IPU, ISO (subscriber), ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (observer) Diện tích: 236,800 km2 Khí hậu: nhiệt đới gió mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ thán 12 đến tháng 4. Tài nguyên: gỗ, khí đốt, thạch cao, thiếc, đá quý Thủ đô: Viên chăn