Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực. Lưu

  • Ngày đăng: 28/03/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 36 0 1 Trang doc
Câu hỏi: 18602:
Theo điểm b, khoản 1, điều 64, thông 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì thời
hạn làm thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật thừa, máy móc, thiết bị
thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm " Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương
án giải quyết nguyên liệu, vật thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế
phẩm, tổ chức, cá nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu,
vật tư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có)". Vậy trong
trường hợp này thì "ngày thông báo" đây được hiểu ngày nào?(Ngày trên mẫu
17/XL-HĐGC/GSQL ? Hay là ngày mà hải quan nhận được mẫu 17/XL-
HĐGC/GSQL của doanh nghiệp? Hay ngày hải quan phê duyệt trên mẫu
17/XL-HĐGC/GSQL?).
Ngày gửi: 28/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tiếp Vận Dasuka
Địa chỉ: Cầu Ngà, Vân Dương, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh - Email
:loannt@dasuka.com.vn
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ điểm a khoản 4 Công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2015 của Tổng cục
hải quan quy định:
“4. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất
khẩu.
a) Thực hiện theo quy định tại mục 6 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày
21/01/2015 và Chương III Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài
chính, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan thực hiện các thủ tục sau:
…a.4) Thủ tục phê duyệt văn bản đề nghị phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư;
máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sau khi hợp đồng gia
công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện”;
Theo quy định trên, quan hải quan không thực hiện phê duyệt mẫu 17/XL-
HĐGC/GSQL. Thời hạn giải quyết nguyên liệu, vật thừa, máy móc, thiết bị
thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án
giải quyết…Theo đó, “ngày thông báo” ngày quan hải quan nhận được phương
án giải quyết nguyên liệu, vật thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế
phẩm theo mẫu 17/XL-HĐGC/GSQL.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh
vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng tờ khai để
được hướng dẫn cụ thể.
1
1 of 1

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18602:Theo điểm b, khoản 1, điều 64, thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 thì thờihạn làm thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bịthuê, mượn, phế liệu, phế phẩm là " Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phươngán giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phếphẩm, tổ chức, cá nhân phải thực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu,vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có)". Vậy trongtrường hợp này thì "ngày thông báo" ở đây được hiểu là ngày nào?(Ngày trên mẫu17/XL-HĐGC/GSQL ? Hay là ngày mà hải quan nhận được mẫu 17/XL-HĐGC/GSQL của doanh nghiệp? Hay là ngày mà hải quan phê duyệt trên mẫu17/XL-HĐGC/GSQL?).Ngày gửi: 28/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tiếp Vận DasukaĐịa chỉ: Cầu Ngà, Vân Dương, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh - Email:loannt@dasuka.com.vnVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a khoản 4 Công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2015 của Tổng cụchải quan quy định:“4. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuấtkhẩu.a) Thực hiện theo quy định tại mục 6 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày21/01/2015 và Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan thực hiện các thủ tục sau:…a.4) Thủ tục phê duyệt văn bản đề nghị phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư;máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sau khi hợp đồng giacông kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện”;Theo quy định trên, cơ quan hải quan không thực hiện phê duyệt mẫu 17/XL-HĐGC/GSQL. Thời hạn giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bịthuê, mượn, phế liệu, phế phẩm là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương ángiải quyết…Theo đó, “ngày thông báo” là ngày cơ quan hải quan nhận được phươngán giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phếphẩm theo mẫu 17/XL-HĐGC/GSQL.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.1