Mã sản phẩm và mã nguyên liệu khi truyền báo cáo quyết toán loại hình SXXK Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 116 3 2 Trang pdf
1
Câu hi: 18567:
Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC thì loi hình nhp nguyên liu để sn xut hàng xut
khNu doanh nghip không cn khai mã nguyên liu và mã sn phNm trên t khai hi
quan. Vy công ty em không khai mã nguyên liu và mã sn phNm này trên t khai
được không?
Do s liu th hin trên báo cáo quyết toán được ly t TK 152 và TK 155 và các tài
khon tương ng. Vy mã sn phNm và mã nguyên liu khi truyn báo cáo quyết toán
là mã ca kế toán theo dõi trên h thng kế toán hay mã nguyên liu và sn phNm ca
xut nhp khNu?
Ngày gi: 23/03/2017 - Tr li: 29/03/2017
Tên doanh nghip: Ca nhan
Địa ch: S 7- đường s 10- Kcn sóng thn - bình dương - Email
:lqv1987@yahoo.com.vn
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn c đim a.1 khon 1 điu 60 Thông tư s 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 ca
B Tài chính quy định:
Điu 60. Báo cáo quyết toán
…3. Trách nhim ca t chc, cá nhân
a) Np báo cáo quyết toán
a.1) Đối vi t chc, cá nhân thc hin hot động nhp khu nguyên liu để sn xut
hàng hóa xut khu:
Np báo cáo quyết toán theo nguyên tc tng tr giá nhp - xut - tn kho nguyên liu,
vt tư, bán thành phm, sn phm hoàn chnh theo mu s 15/BCQT-NVL/GSQL Ph
lc V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hi quan thông qua H thng. Báo cáo
quyết toán phi phù hp vi chng t hch toán kế toán ca t chc, cá nhân.
Trường hp t chc, cá nhân nhp khu nguyên liu, vt tư để sn xut ra sn phm
sau đó bán sn phm cho t chc, cá nhân khác để sn xut, gia công hàng hóa xut
khu thì t chc, cá nhân nhp khu và t chc, cá nhân xut khu phi báo cáo quyết
toán theo quy định ti Điu này;
Căn c đim a khon 7 Công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 ca B Tài
chính quy định:
“7. V báo cáo quyết toán theo năm tài chính đối vi hàng hoá gia công, sn xut
xut khu và DNCX (điu 60):
1 of 2

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18567: Theo Thông tư 38/2015/TT-BTC thì loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khNu doanh nghiệp không cần khai mã nguyên liệu và mã sản phNm trên tờ khai hải quan. Vậy công ty em không khai mã nguyên liệu và mã sản phNm này trên tờ khai được không? Do số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán được lấy từ TK 152 và TK 155 và các tài khoản tương ứng. Vậy mã sản phNm và mã nguyên liệu khi truyền báo cáo quyết toán là mã của kế toán theo dõi trên hệ thống kế toán hay mã nguyên liệu và sản phNm của xuất nhập khNu? Ngày gửi: 23/03/2017 - Trả lời: 29/03/2017 Tên doanh nghiệp: Ca nhan Địa chỉ: Số 7- đường số 10- Kcn sóng thần - bình dương - Email :lqv1987@yahoo.com.vn Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ điểm a.1 khoản 1 điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: Điều 60. Báo cáo quyết toán …3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân a) Nộp báo cáo quyết toán a.1) Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: Nộp báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất ra sản phẩm sau đó bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu và tổ chức, cá nhân xuất khẩu phải báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều này; Căn cứ điểm a khoản 7 Công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính quy định: “7. Về báo cáo quyết toán theo năm tài chính đối với hàng hoá gia công, sản xuất xuất khẩu và DNCX (điều 60): 2 Để doanh nghiệp có thể có số liệu báo cáo chính xác cho cơ quan hải quan theo quy định tại điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau: a) Số liệu trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu: được lấy theo số liệu kế toán của doanh nghiệp; Căn cứ điểm 2.2 Công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan quy định: Số liệu thể hiện trên báo cáo quyết toán là số ỉiệu phản ánh trên hệ thống sổ kế toán theo các tài khoản tương ứng 152, 155 theo nguyên tắc tổng trị giá nhập-xuất-tồn kho nguyên liệu, vật tư và thành phẩm trong kỳ báo cáo; các tài khoản liên quan khác (như 151, 154, 621, 631, 632,...) doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình, giải trình khi cơ quan hải quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Như vậy, đối với loại hình SXXK công ty báo cáo quyết toán theo nguyên tắc tổng trị giá nhập - xuất - tồn kho nguyên liệu, vật tư và thành phNm trong kỳ báo cáo và số liệu được lấy theo số liệu của kế toán. Công ty phải lập báo cáo quyết toán với các mã nguyên liệu phù hợp và thống nhất giữa hệ thống số sách kế toán và theo dõi trên chương trình thanh khoản của bộ phận XNK để tránh chêch lệch. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.