Mã HS của remote điều khiển từ xa Lưu

  • Ngày đăng: 23/07/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 1396 1 2 Trang pdf
1
Thông tin đơn vị gửi yêu cầu
Tên: Lê N
g
h
ĩ
a/Ct
y
TNHH côn
g
n
g
hệ Batto
Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
L
ĩ
nh
vực:
N
hập khẩu, Hồ sơ HQ
Tiêu
đề:
Mã HScode của remote điều khiển từ xa
Câu
hỏi:
Xin chào quý cơ quan,
Cty tôi dự định nhập khẩu mặt hàng remote điều khiển từ xa cầm tay cho cửa
cuốn tần số 433Mhz (để đóng mở cửa cuốn như 1 chìa khóa từ xa, có khoảng
cách hiệu dụng trong khoảng 10m), dự định sử dụng mã 8526.92.00 có được
không? Hay được phân vào mã HS nào nhờ quý cơ quan giải đáp giùm, và có
cần giấy phép nhập khẩu mặt hàng này không?
Xin cảm ơn
Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời
Đơn vị phụ
trách:
Phòng QLGD&TTĐT
Nội dung trả
lời:
Trả lời câu hỏi bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
- Về mã HS:
Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo thực
tế của hàng hóa nhập khẩu và căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt
Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài
chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số
103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm
tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Về mặt hàng điều khiển cho cửa cuốn, bạn đọc có thể tham khảo các mã hàng tại
nhóm hàng 85.37: Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ và các loại hộp khác, được lắp với hai
hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối
điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết
bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17.; mã hàng
8543.20.00: Máy phát tín hiệu; mã hàng 8543.70.20: Thiết bị điều khiển từ xa, trừ
thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng radio.
Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa nhập khẩu và
áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số
1 of 2

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Lê Nghĩa/Cty TNHH công nghệ BattoCâu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Nhập khẩu, Hồ sơ HQ Tiêu đề: Mã HScode của remote điều khiển từ xa Câu hỏi: Xin chào quý cơ quan, Cty tôi dự định nhập khẩu mặt hàng remote điều khiển từ xa cầm tay cho cửa cuốn tần số 433Mhz (để đóng mở cửa cuốn như 1 chìa khóa từ xa, có khoảng cách hiệu dụng trong khoảng 10m), dự định sử dụng mã 8526.92.00 có được không? Hay được phân vào mã HS nào nhờ quý cơ quan giải đáp giùm, và có cần giấy phép nhập khẩu mặt hàng này không? Xin cảm ơn Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Trả lời câu hỏi bạn đọc, bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau: - Về mã HS: Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo thực tế của hàng hóa nhập khẩu và căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Về mặt hàng điều khiển cho cửa cuốn, bạn đọc có thể tham khảo các mã hàng tại nhóm hàng 85.37: Bảng, panen, giá đỡ, bàn tủ và các loại hộp khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17.; mã hàng 8543.20.00: Máy phát tín hiệu; mã hàng 8543.70.20: Thiết bị điều khiển từ xa, trừ thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng radio. Đề nghị bạn đọc căn cứ vào thực tế tính chất, cấu tạo thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 2 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu. Đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan, bạn đọc có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. - Về thủ tục nhập khẩu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Nếu còn chưa rõ, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể. Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc được biết. Trân trọng!