Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ECUS5-VNACCS [cập nhật tháng 03.2018] Lưu

  • Ngày đăng: 21/10/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 2150 430 96 Trang pdf
T
T
À
À
I
I
L
L
I
I
U
U
H
H
Ư
Ư
N
N
G
G
D
D
N
N
S
S
D
D
N
N
G
G
P
P
H
H
N
N
M
M
M
M
K
K
H
H
A
A
I
I
B
B
Á
Á
O
O
H
H
I
I
Q
Q
U
U
A
A
N
N
E
E
C
C
U
U
S
S
5
5
V
V
N
N
A
A
C
C
C
C
S
S
2
2
0
0
1
1
8
8
Hà Nội 03-2018
1 of 96

Từ khóa : Phần mềm ECUS5 vnaccs

Bình luận

Thông tin bài viết

TTÀÀII LLIIỆỆUU HHƯƯỚỚNNGG DDẪẪNN SSỬỬ DDỤỤNNGG PPHHẦẦNN MMỀỀMM KKHHAAII BBÁÁOO HHẢẢII QQUUAANN EECCUUSS55VVNNAACCCCSS Hà Nội 03-2014 2 NỘI DUNG I. Giới thiệu tổng quan ...................................................................................................... 3 1. Giới thiệu: ........................................................................................................................... 3 2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử ................................ 5 3. Đăng ký và sử dụng chương trình. ................................................................................... 5 4. Thiết lập hệ thống trước khi khai báo. ............................................................................. 5 5. Danh sách khách hàng với đại lý. ..................................................................................... 7 II. Thực hiện quy trình tờ khai thông quan hàng hóa. ....................................................... 9 1. Giới thiệu chung về tờ khai .............................................................................................. 9 2. Đăng ký tờ khai nhập khẩu mới (IDA) .......................................................................... 13 3. Đăng ký tờ khai xuất khẩu mới (EDA) .......................................................................... 42 III. Khai báo loại hình đặc thù. ........................................................................................ 66 1. Khai báo loại hình Gia công. ........................................................................................... 66 2. Khai báo loại hình Sản xuất xuất khẩu. ......................................................................... 72 IV.Tờ khai vận chuyển . .................................................................................................. 77 1. Một số điểm lưu ý đối với tờ khai vận chuyển: ............................................................. 77 2. Hướng dẫn đăng ký tờ khai vận chuyển. ....................................................................... 80 3 I. Giới thiệu tổng quan Hệ thống phần mềm ECUS5VNACCS được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống Hải quan điện tử hiện đại, đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS do Hải quan Nhật Bản tài trợ, đồng thời vẫn giữ được lối thiết kế truyền thống của phần mềm ECUS mà doanh nghiệp đã quen sử dụng. Mở rộng các thủ tục đăng ký, như thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng hóa trị giá thấp, quản lý hàng hóa tạm nhập, tái xuất. Các tiện ích đăng ký Giấy phép, chứng từ một cửa quốc gia, khai vận tải cho các hãng tàu, đại lý hãng tàu. Các mã nghiệp vụ được tích hợp sẵn vào chương trình, người dùng chỉ việc chọn các nghiệp vụ theo quy trình một cách dễ dàng. Hệ thống bao gồm đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ thể hiện tại các menu cụ thể như sau: - Menu “Tờ khai xuất nhập khẩu” có các nghiệp vụ thông quan hàng hóa tự động e-Declaration bao gồm tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu. - Menu “Hóa đơn” là nghiệp vụ khai báo hóa đơn điện tử IVA. - Menu “Một cửa” là các nghiệp vụ đăng ký tới hệ thống một cửa quốc Single Window. - Menu “Tờ khai vận chuyển” là nghiệp vụ khai vận chuyển bảo thuế, chuyển cửa khẩu OLA. - Menu “e-Manifest” là nghiệp vụ khai vận tải đơn cho các tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh. - Menu “Nghiệp vụ khác” bao gồm các chức năng khai báo danh mục miễn thuế, đăng ký trước file đính kèm. - Menu “Loại hình” các chức năng khai báo cho loại hình đặc thù về Gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. 1. Giới thiệu: