Hoàn thuế mặt hàng nhập kinh doanh bán DNCX hoặc nước ngoài Lưu

Câu hỏi: 17237:
Công ty nhập khẩu sản phẩm A (từ nước ngoài: Hàn Quốc, Trung Quốc… ) theo loại
hình nhập kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ. Sau khi nhập sản phẩm A về,
công ty sẽ bán sản phẩm này theo 3 nguồn: nguồn 1: cho doanh nghiệp nội địa trong
nước, nguồn 2: cho các DNCX khác, các DN trong khu phi thuế quan, nguồn 3: xuất
khẩu sang nước khác. Khi xuất bán cho DNCX xuất bán nước ngoài, Công ty
được hoàn thuế nhập khẩu hay không?
Ngày gửi: 28/06/2016 - Trả lời: 29/06/2016
Tên doanh nghiệp: Cá Nhân
Địa chỉ: - Email : thuyvanpham1009@gmail.com
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi:
- Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Điều 114 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015
của Bộ Tài chính quy định:
Điu 114. Các trường hp hoàn thuế
4. Hàng hoá nhp khu để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý ti Vit
Nam; hàng hóa nhp khu để bán cho các phương tin ca các hãng nước ngoài trên
các tuyến đường quc tế qua cng Vit Nam và các phương tin ca Vit Nam trên các
tuyến đường quc tế theo quy định ca Chính ph.
5. Hàng hoá nhp khu đã np thuế nhp khu để sn xut hàng hoá xut khu ra nước
ngoài hoc xut vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhp khu tương ng vi t l
sn phm thc tế xut khu và không phi np thuế xut khu đối vi hàng hóa xut
khu có đủ điu kin xác định là được chế biến t toàn b nguyên liu, vt tư nhp khu
được xác định c th như sau…”
Trường hợp công ty nhập khẩu sau đó bán hàng hoá trực tiếp vào khu phi thuế quan
không qua sản xuất nên không thuộc trường hợp được hoàn thuế quy định tại Khoản
4, Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.
- Tuy nhiên nếu hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài rồi tái xut vào khu phi thuế
quan sẽ được hoàn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các quy định tại điểm a khoản 8
Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC:
8. Hàng hoá nhp khu nhưng phi tái xut tr li ch hàng nước ngoài hoc tái xut
sang nước th ba hoc tái xut vào khu phi thuế quan (để s dng trong khu phi thuế
quan hoc xut khu ra nước ngoài; tr trường hp xut vào Khu kinh tế thương mi
đặc bit, khu thương mi – công nghip và các khu vc kinh tế khác thc hin theo
hướng dn riêng ca B Tài chính) được xét hoàn li thuế nhp khu đã np tương ng
vi s lượng hàng thc tế tái xut và không phi np thuế xut khu.
a) Điu kin để được xét hoàn li thuế nhp khu đã np và không phi np thuế xut
khu:
1 of 2

Từ khóa : hoàn thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 17237: Công ty nhập khẩu sản phẩm A (từ nước ngoài: Hàn Quốc, Trung Quốc… ) theo loại hình nhập kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ. Sau khi nhập sản phẩm A về, công ty sẽ bán sản phẩm này theo 3 nguồn: nguồn 1: cho doanh nghiệp nội địa trong nước, nguồn 2: cho các DNCX khác, các DN trong khu phi thuế quan, nguồn 3: xuất khẩu sang nước khác. Khi xuất bán cho DNCX và xuất bán nước ngoài, Công ty có được hoàn thuế nhập khẩu hay không? Ngày gửi: 28/06/2016 - Trả lời: 29/06/2016 Tên doanh nghiệp: Cá Nhân Địa chỉ: - Email : thuyvanpham1009@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi: - Căn cứ Khoản 4, Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 114. Các trường hợp hoàn thuế 4. Hàng hoá nhập khẩu để giao, bán hàng cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ. 5. Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và được xác định cụ thể như sau…” Trường hợp công ty nhập khẩu sau đó bán hàng hoá trực tiếp vào khu phi thuế quan không qua sản xuất nên không thuộc trường hợp được hoàn thuế quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. - Tuy nhiên nếu hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài rồi tái xuất vào khu phi thuế quan sẽ được hoàn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các quy định tại điểm a khoản 8 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC: “8. Hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. a) Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu: a.1) Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam; a.2) Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấy thông báo kết quả giám định hàng hoá của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền giám định hàng hoá xuất nhập khẩu hoặc văn bản chấp nhận nhận lại hàng hóa của chủ hàng nước ngoài. Đối với số hàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hoá đã xuất trả nước ngoài thì người nộp thuế phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định; a.3) Hàng hoá xuất khẩu vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp xuất vào khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.