Có được phép sử dụng CO mẫu KV in mầu Lưu

Câu hỏi: 17473:
Chúng tôi hàng hóa đang cần gấp phục vụ cho công việc sản xuất. Vì thế phía
người bán chưa kịp gửi bản gốc C/O mẫu KV. Chúng tôi đã nhận được bản scan mầu
và đã in đầy đ cả 2 mặt ca C/O mẫu KV. C/O này đã được Hải Quan Hàn Quốc duyệt
trên website: http://www.customs.go.kr/kcshome/co/CertificateOfOriginView.do. Vậy
công ty chúng tôi được sử dụng bản in mầu đầy đủ 2 mặt để thông quan tờ khai
hưởng ưu đãi thuế theo TT167/2014/TT-BTC hay không?
Ngày gửi: 04/08/2016 - Trả lời: 05/08/2016
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Mạnh An
Địa chỉ: 36/165 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nội. - Email
:hung.nguyen171288@gmail.com
Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của
Bộ Tài chính quy định:
Điu 16. H sơ hi quan
2. H sơ hi quan đối vi hàng hóa nhp khu bao gm:
g) Chng t chng nhn xut x hàng hóa (Giy chng nhn xut x hàng hóa hoc
Chng t t chng nhn xut x): 01 bn chính hoc chng t dưới dng d liu đin
t trong các trường hp sau:
…Trường hp theo tho thun v áp dng thuế sut ưu đãi đặc bit vi Vit Nam hoc
theo các Điu ước quc tế mà Vit Nam ký kết hoc tham gia có quy định v vic np
Giy chng nhn xut x hàng hóa nhp khu là chng t đin t hoc Chng t t
chng nhn xut x hàng hóa ca người sn xut/người xut khu/người nhp khu thì
cơ quan hi quan chp nhn các chng t này.
Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định
về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc,
tại Thông tư nêu trên hiện nay vẫn chưa quy định về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ
hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử mà vẫn được cấp bằng bản giấy theo khoản 3.a
điều 1 Phụ lục IV. Do đó, để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đề
nghị nộp 01 bản chính của C/O theo quy định.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh
vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để
được hướng dẫn cụ thể.
1 of 1

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 17473: Chúng tôi có lô hàng hóa đang cần gấp phục vụ cho công việc sản xuất. Vì thế phía người bán chưa kịp gửi bản gốc C/O mẫu KV. Chúng tôi đã nhận được bản scan mầu và đã in đầy đủ cả 2 mặt của C/O mẫu KV. C/O này đã được Hải Quan Hàn Quốc duyệt trên website: http://www.customs.go.kr/kcshome/co/CertificateOfOriginView.do. Vậy công ty chúng tôi có được sử dụng bản in mầu đầy đủ 2 mặt để thông quan tờ khai và hưởng ưu đãi thuế theo TT167/2014/TT-BTC hay không? Ngày gửi: 04/08/2016 - Trả lời: 05/08/2016 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Mạnh An Địa chỉ: 36/165 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. - Email :hung.nguyen171288@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: -Căn cứ Điểm g Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 16. Hồ sơ hải quan 2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm: g) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau: …Trường hợp theo thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam hoặc theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của người sản xuất/người xuất khẩu/người nhập khẩu thì cơ quan hải quan chấp nhận các chứng từ này. Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, tại Thông tư nêu trên hiện nay vẫn chưa quy định về việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử mà vẫn được cấp bằng bản giấy theo khoản 3.a điều 1 Phụ lục IV. Do đó, để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đề nghị nộp 01 bản chính của C/O theo quy định. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.