Bộ tập quán Quốc tế về L/C của ICC Lưu

  • Ngày đăng: 30/09/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 2089 475 279 Trang pdf
www.ThuVienXuatNhapKhau.Vn
1 of 279

Bình luận

Thông tin bài viết

www.ThuVienXuatNhapKhau.Vn ICC - PHONG THUUNG MAI QUOC TE BO TO ouAN ouk irf YE tic CAC VAN BAN Mill NHAT Song ngit Anh — V* •UCP-600/2007/ICC — Cac Quy tAc thut hanh th6ng nhgt vg Tin dung chang tit •ISBP-681/2007/ICC — Tap quan Ngan hang tieu cliuSn Qu6c te'd6 ki6m tra chang tit theo thy tin dung tuan thi, UCP-600/2007/ICC •Eucp-1.1/2007/ICC — Ban phy trutsng UCP-600/2007/ICC vg viec xual trinh chang tit dien tit — Ban dien grai s6 1.1 nam 2007 •URR-725/2008/ICC - Quy ta5c th6ng nhal hoan tra tin giCra cac ngan hang theo that tin dung NM HAT BAN THONG TIN VA TRUYEN THONG HA NO -2010 www.ThuVienXuatNhapKhau.Vn BICH TO' NGUYEN BAN TIENG ANH •THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600 ( U C P-600/2007/I C C) •INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE FOR THE EXAMINATION OF DOCUMENTS UNDER DOCUMENTARY CREDITS SUBJECT TO UCP 600 (ISBP-681/2007/I C C) •SUPPLEMENT TO THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS FOR ELECTRONIC PRESENTATION (EUCP-1.1/ 2007/ICC) •URR725 - UNIFORM RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS UNDER DOCUMENTARY CREDITS ICC PUBLICATION No. 725 2008 (UR R-725/ 2008/IC C) Ngtidi dich: GS. NGIIT. Dinh Xuan Trinh Bcin quyen tcic gici cuo'n scich thuc5c ve Nha xuilt ban Thong tin vet Truye'n th6ng. Nghiem cam moi hanh dOng sao chep, in an, tdi ban va ph6' bien cuo'n sach hhi chu'a chive sit d6ng y ciia Nha xulit bcin Thong tin va Truyen thong www.ThuVienXuatNhapKhau.Vn