Bổ sung CO form D quá hạn nợ C/O 30 ngày Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 803 6 1 Trang pdf
1
Câu hi: 18607:
Công ty làm th tc nhp khNu loi hình A41 mt lô hàng thiết b đin các loi xin n
C/O form D trong thi hn 30 ngày. Chúng tôi đã làm th tc b sung C/O b tr 1
ngày so vi thi hn do s c máy tính nên chúng tôi không th truyn t khai điu
chnh thuế AMA đúng thi hn và b tr 1 ngày. Trường hp này chúng tôi có được b
sung C/O cho lô hàng nêu trên không và nếu có thì cn phi b sung các chng t gì.
Ngày gi: 30/03/2017 - Tr li: 31/03/2017
Tên doanh nghip: CTY TNHH SCHNEIDER ELECTRIC VIET NAM
Địa ch: 364 Cng Hòa, Qun Tân Bình, TP. HCM - Email : trungbui@tnlogistics.vn
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn c công văn s 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 ca B Tài chính v/v thi
đim np C/O:
“Tiếp theo công văn s 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2016, B Tài chính hướng dn
b sung đim 2.1 công văn s 12802/BTC-TCHQ (thi đim np C/O đối vi các mu
C/O, tr C/O mu VK (KV) như sau:
…2. Trường hp chưa có bn chính C/O ti thi đim làm th tc hi quan, người
khai hi quan phi khai báo vic np b sung C/O trên t khai hi quan và np C/O
trong vòng 30 ngày k t ngày đăng ký t khai hi quan. Trong thi gian chưa np
C/O, người khai hi quan khai báo theo mc thuế sut MFN”.
Như vy, trường hp công ty b sung C/O quá thi hn quy định thì s không được
chp nhn.
Đề ngh công ty tham kho ni dung quy định trên để thc hin. Trường hp phát sinh
vướng mc, đề ngh công ty liên h trc tiếp Chi cc Hi quan nơi đăng ký t khai để
được hướng dn c th.
1 of 1

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18607: Công ty làm thủ tục nhập khNu loại hình A41 một lô hàng thiết bị điện các loại xin nợ C/O form D trong thời hạn 30 ngày. Chúng tôi đã làm thủ tục bổ sung C/O bị trễ 1 ngày so với thời hạn do sự cố máy tính nên chúng tôi không thể truyền tờ khai điều chỉnh thuế AMA đúng thời hạn và bị trễ 1 ngày. Trường hợp này chúng tôi có được bổ sung C/O cho lô hàng nêu trên không và nếu có thì cần phải bổ sung các chứng từ gì. Ngày gửi: 30/03/2017 - Trả lời: 31/03/2017 Tên doanh nghiệp: CTY TNHH SCHNEIDER ELECTRIC VIET NAM Địa chỉ: 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. HCM - Email : trungbui@tnlogistics.vn Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính v/v thời điểm nộp C/O: “Tiếp theo công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/09/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung điểm 2.1 công văn số 12802/BTC-TCHQ (thời điểm nộp C/O đối với các mẫu C/O, trừ C/O mẫu VK (KV) như sau: …2. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN”. Như vậy, trường hợp công ty bổ sung C/O quá thời hạn quy định thì sẽ không được chấp nhận. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.