Báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 379 3 2 Trang pdf
1
Câu hi: 18490:
Công ty là doanh nghip FDI, do tình hình kinh doanh khó khăn, t tháng 8 năm 2014
đến nay công ty tôi không nhp khNu nguyên liu để sn xut vành bánh xe na, năm
2015 chúng tôi có xut khNu ra nước ngoài mt lượng sn phNm còn tn trong kho và
năm 2016 chúng tôi có xut thanh lý mt s nguyên vt liu còn tn kho. Hin ti
công ty tôi vn còn tn mt lượng nguyên vt liu ln nhp khNu t năm 2010 đến
năm 2013 và mt lượng thành phNm chưa xut đi được. Vy tôi xin hi trường hp
như công ty tôi có cn phi làm báo cáo quyết toán theo mu 15 không ? Nhng t
khai nhp khNu loi hình nhp sn xut xut khNu đến hn phi np thuế chúng tôi
cũng đã np hết ri, nhưng theo như bây gi tôi được biết thì loi hình nhp sn xut
xut khNu được min thuế nhp khNu, vy mun xin hoàn li s thuế còn tn chưa
thanh khon ca nhng t khai nhp t năm 2010 -2013 có được không ? th tc làm
như thế nào ?
Ngày gi: 09/03/2017 - Tr li: 13/03/2017
Tên doanh nghip: CÔNG TY TNHH NCC VIT NAM
Địa ch: Lô H10, KCN Quế Võ, Bc Ninh - Email : minhxnk2013@gmail.com
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
1. V vic lp báo cáo quyết toán
Căn c hướng dn ti đim 1 Công văn 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 ca Tng
cc Hi quan quy định:
“1. Lp và np báo cáo quyết toán theo đúng quy định ti Điu 60 Thông tư
s 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 ca B Tài chính và hướng dn ti công văn
s 1501/TCHQ-GSQL ngay 29/02/2016 ca Tng cc Hi quan. Theo đó, s liu tn
đầu k, s liu tn cui k được kết xut t h thng s kế toán ti thi đim bt đầu
và kết thúc năm tài chính (không phân bit theo thi đim áp dng Lut Thuế xut
khu, nhp khu)…”
Trường hp ca công ty hin nay vn còn tn s lượng nguyên liu nhp khNu theo
loi hình SXXK và sn phNm sn xut t nguyên liu nhp SXXK. Đồng thi, trong
năm 2016 có phát sinh nghip v xut thanh lý mt s nguyên liu thuc loi hình
SXXK nên công ty phi np báo cáo quyết toán năm 2016 theo mu 15/BCQT-
NVL/GSQL. V vic lp báo cáo quyết toán căn c theo hướng dn ti công
văn 1501/TCHQ-GSQL.
2. V vic hoàn thuế đối vi các t khai SXXK (t năm 2010 – 2013) đã np thuế.
Theo hướng dn ti đim 25 mc X công văn 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016
ca Tng cc Hi quan thì: ... “căn c ban hành quyết định hoàn thuế, không thu thuế
đối vi các t khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 thc hin theo quy định ti Lut
1 of 2

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18490: Công ty là doanh nghiệp FDI, do tình hình kinh doanh khó khăn, từ tháng 8 năm 2014 đến nay công ty tôi không nhập khNu nguyên liệu để sản xuất vành bánh xe nữa, năm 2015 chúng tôi có xuất khNu ra nước ngoài một lượng sản phNm còn tồn trong kho và năm 2016 chúng tôi có xuất thanh lý một số nguyên vật liệu còn tồn kho. Hiện tại công ty tôi vẫn còn tồn một lượng nguyên vật liệu lớn nhập khNu từ năm 2010 đến năm 2013 và một lượng thành phNm chưa xuất đi được. Vậy tôi xin hỏi trường hợp như công ty tôi có cần phải làm báo cáo quyết toán theo mẫu 15 không ạ? Những tờ khai nhập khNu loại hình nhập sản xuất xuất khNu đến hạn phải nộp thuế chúng tôi cũng đã nộp hết rồi, nhưng theo như bây giờ tôi được biết thì loại hình nhập sản xuất xuất khNu được miễn thuế nhập khNu, vậy muốn xin hoàn lại số thuế còn tồn chưa thanh khoản của nhứng tờ khai nhập từ năm 2010 -2013 có được không ạ? thủ tục làm như thế nào ạ? Ngày gửi: 09/03/2017 - Trả lời: 13/03/2017 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NCC VIỆT NAM Địa chỉ: Lô H10, KCN Quế Võ, Bắc Ninh - Email : minhxnk2013@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 1. Về việc lập báo cáo quyết toán Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1 Công văn 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan quy định: “1. Lập và nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngay 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, số liệu tồn đầu kỳ, số liệu tồn cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống sổ kế toán tại thời điểm bắt đầu và kết thúc năm tài chính (không phân biệt theo thời điểm áp dụng Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu)…” Trường hợp của công ty hiện nay vẫn còn tồn số lượng nguyên liệu nhập khNu theo loại hình SXXK và sản phNm sản xuất từ nguyên liệu nhập SXXK. Đồng thời, trong năm 2016 có phát sinh nghiệp vụ xuất thanh lý một số nguyên liệu thuộc loại hình SXXK nên công ty phải nộp báo cáo quyết toán năm 2016 theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL. Về việc lập báo cáo quyết toán căn cứ theo hướng dẫn tại công văn 1501/TCHQ-GSQL. 2. Về việc hoàn thuế đối với các tờ khai SXXK (từ năm 2010 – 2013) đã nộp thuế. Theo hướng dẫn tại điểm 25 mục X công văn 11567/TCHQ-TXNK ngày 08/12/2016 của Tổng cục Hải quan thì: ... “căn cứ ban hành quyết định hoàn thuế, không thu thuế đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/09/2016 thực hiện theo quy định tại Luất 2 thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thực hiện”. Căn cứ điểm 1 công văn 8621/TCHQ-TXNK ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khNu để sản xuất hàng xuất khNu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký trưóc ngày 01/9/2016 theo quy định tại Điều 21: “1.3. Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm / đã tái xuất và/hoặc đã nộp thuế, cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo đúng thời hạn quy định….” Do đó, khi đủ điều kiện về hồ sơ và có sản phNm thực xuất, công ty thực hiện hoàn thuế đối với những tờ khai SXXK đăng ký từ năm 2010 – 2013. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại điều 114 và điều 119 Thông tư 38/2015/TT-BTC.