Báo cáo quyết toán nguyên liệu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 173 1 2 Trang pdf
1
Câu hi: 18511:
Năm 2016 công ty có đăng ký T khai loi hình E82 (Xut nguyên liu vt tư thuê gia
công nước ngoài) và loi hình E41 (Nhp sn phNm thuê gia công nước ngoài).
Vy công ty có phi np báo cáo quyết toán năm 2016 theo điu 60 Thông tư 38
không?
N ếu có thì kê khai trên mu 15/BCQT-N VL/GSQL như thế nào, trong khi công ty ch
có d liu nguyên liu xut trong k và thành phNm nhp trong k, tn đầu k bng 0
thì không th theo dõi theo nguyên tc xut-nhp-tn?
N gày gi: 10/03/2017 - Tr li: 16/03/2017
Tên doanh nghip: Công ty CP TM-DV Đất Mi
Địa ch: Công ty Đất Mi (ALC Corp.). Lô B2, đường C2, KCN Cát Lái, F. Thnh M
Li (ngay trm thu phí cn Phú M, sau lưng công ty FORD) - Email
:nguyetlta@alcvietnam.com
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng N ai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn c khon 2 điu 36 N gh định 08/2015/N Đ-CP ngày 21/01/2015 ca Chính ph
quy định:
Điu 36. Th tc hi quan, kim tra, giám sát hi quan đối vi hàng hóa xut
khu, nhp khu để gia công; hàng hóa nhp khu để sn xut hàng hóa xut
khu
…2. T chc, cá nhân xut khu, nhp khu hàng hóa để gia công, sn xut hàng hóa
xut khu báo cáo quyết toán vic qun lý, s dng nguyên liu, vt tư, máy móc, thiết
b nhp khu, hàng hóa xut khu”.
Theo quy định trên, đối vi loi hình đặt gia công nước ngoài công ty phi thc hin
báo cáo quyết toán vic qun lý, s dng nguyên liu, vt tư, máy móc, thiết b nhp
khNu, hàng hóa xut khNu. Vic lp báo cáo quyết toán thc hin theo hướng dn ti
hướng dn ti đim 10 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015. C th:
“...10. V qun lý đối vi hot động đặt gia công ti nước ngoài, ngoài các ni dung
quy định ti mc 3 Chương II Thông tư s 38/2015/TT-BTC
B Tài chính hướng dn thông nht thc hin như sau:
a) V trách nhim ca t chc, cá nhân đặt gia công ti nước ngoài:
...a.2) Thc hin báo cáo quyết toán tình hình s dng nguyên liu, vt tư, máy móc
thiết b ngay sau khi kết thúc hp đồng gia công. Trường hp thi gian thc hin hp
đồng gia công gia các năm tài chính thì chm nht 90 ngày k t ngày kết thúc năm
tài chính, t chc, cá nhân np báo cáo quyết toán tình hình phát sinh trong năm tài
chính vi các tiêu chí sau:
1 of 2

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18511: Năm 2016 công ty có đăng ký Tờ khai loại hình E82 (Xuất nguyên liệu vật tư thuê gia công ở nước ngoài) và loại hình E41 (Nhập sản phNm thuê gia công ở nước ngoài). Vậy công ty có phải nộp báo cáo quyết toán năm 2016 theo điều 60 Thông tư 38 không? N ếu có thì kê khai trên mẫu 15/BCQT-N VL/GSQL như thế nào, trong khi công ty chỉ có dữ liệu nguyên liệu xuất trong kỳ và thành phNm nhập trong kỳ, tồn đầu kỳ bằng 0 thì không thể theo dõi theo nguyên tắc xuất-nhập-tồn? N gày gửi: 10/03/2017 - Trả lời: 16/03/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty CP TM-DV Đất Mới Địa chỉ: Công ty Đất Mới (ALC Corp.). Lô B2, đường C2, KCN Cát Lái, F. Thạnh Mỹ Lợi (ngay trạm thu phí cần Phú Mỹ, sau lưng công ty FORD) - Email :nguyetlta@alcvietnam.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng N ai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ khoản 2 điều 36 N ghị định 08/2015/N Đ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Điều 36. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu …2. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu”. Theo quy định trên, đối với loại hình đặt gia công nước ngoài công ty phải thực hiện báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khNu, hàng hóa xuất khNu. Việc lập báo cáo quyết toán thực hiện theo hướng dẫn tại hướng dẫn tại điểm 10 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015. Cụ thể: “...10. Về quản lý đối với hoạt động đặt gia công tại nước ngoài, ngoài các nội dung quy định tại mục 3 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn thông nhất thực hiện như sau: a) Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đặt gia công tại nước ngoài: ...a.2) Thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị ngay sau khi kết thúc hợp đồng gia công. Trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng gia công giữa các năm tài chính thì chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán tình hình phát sinh trong năm tài chính với các tiêu chí sau: 2 - Lượng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu (thông kê theo loại nguyên liệu,vật tư và kèm theo số tờ khai xuất khẩu). - Lượng nguyên liệu, vật tư đã xuất khẩu nhưng phải thanh lý ở nước ngoài (bao gồm: tiêu huỷ, bán); - Lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn tại bên nhận gia công; - Lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh nhập khẩu (kèm theo số tờ khai nhập khẩu); - Lượng sản phẩm gia công hoàn chỉnh bán tại nước ngoài (kèm theo số tờ khai xuất khẩu). Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.