Báo cáo quyết toán mẫu 15-BCQT-NVL-GSQL Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 621 3 1 Trang pdf
1
Câu hi: 18720:
Công ty năm 2016 không phát sinh t khai nhp theo loi hình E31 và t khai xut
khNu theo loi hình E62, ch phát sinh loi hình sn xut xut khNu trong năm 2015 (1
t khai nhp, 2 t khai xut) và Công ty đã làm h sơ thanh khon hoàn thuế cho 3 t
khai ca năm 2015 này và không còn tn NVL nhp khNu.
Vây năm 2016 có phi np báo cáo quyết toán theo quy định ti điu 60 Thông tư 38
/2015/TT-BTC hay không?
Ngày gi: 18/04/2017 - Tr li: 25/04/2017
Tên doanh nghip: Công ty C Phn Cơ Khí và Xây Dng Bình Triu
Địa ch: 36/32/11A đường D2, phường 25, qun Bình Thnh - Email
:ntnhung11ck1a@gmail.com
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn c khon 1 công văn s 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 ca Tng cc Hi
quan quy định:
1. Lp và np báo cáo quyết toán theo đúng quy định ti Điu 60 Thông tư
s 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 ca B Tài chính và hướng dn ti công văn
s 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 ca Tng cc Hi quan. Theo đó, s liu tn
đầu k, s liu tn cui k được kết xut t h thng s kế toán ti thi đim bt đầu
và kết thúc năm tài chính (không phân bit theo thi đim áp dng Lut Thuế xut
khu, nhp khu).
Như vy, trường hp năm 2015 công ty đã thc hin thanh khon hết các t khai
SXXK và không còn nguyên liu, vt tư tn kho. Theo đó, s liu tn cui k năm
2015 bng 0 và năm 2016 công ty không phát sinh loi hình SXXK thì công ty không
phi thc hin báo cáo quyết toán theo quy định ti điu 60 Thông tư s 38/2015/TT-
BTC.
Đề ngh công ty tham kho ni dung quy định trên để thc hin. Trường hp phát sinh
vướng mc, đề ngh công ty liên h trc tiếp Chi cc Hi quan nơi đăng ký t khai để
được hướng dn c th.
1 of 1

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18720: Công ty năm 2016 không phát sinh tờ khai nhập theo loại hình E31 và tờ khai xuất khNu theo loại hình E62, chỉ phát sinh loại hình sản xuất xuất khNu trong năm 2015 (1 tờ khai nhập, 2 tờ khai xuất) và Công ty đã làm hồ sơ thanh khoản hoàn thuế cho 3 tờ khai của năm 2015 này và không còn tồn NVL nhập khNu. Vây năm 2016 có phải nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại điều 60 Thông tư 38 /2015/TT-BTC hay không? Ngày gửi: 18/04/2017 - Trả lời: 25/04/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu Địa chỉ: 36/32/11A đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh - Email :ntnhung11ck1a@gmail.com Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ khoản 1 công văn số 811/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2017 của Tổng cục Hải quan quy định: 1. Lập và nộp báo cáo quyết toán theo đúng quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/02/2016 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, số liệu tồn đầu kỳ, số liệu tồn cuối kỳ được kết xuất từ hệ thống sổ kế toán tại thời điểm bắt đầu và kết thúc năm tài chính (không phân biệt theo thời điểm áp dụng Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu). Như vậy, trường hợp năm 2015 công ty đã thực hiện thanh khoản hết các tờ khai SXXK và không còn nguyên liệu, vật tư tồn kho. Theo đó, số liệu tồn cuối kỳ năm 2015 bằng 0 và năm 2016 công ty không phát sinh loại hình SXXK thì công ty không phải thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.