Báo cáo quyết toán không hạch toán tài khoản 152 loại hình SXXK Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 422 2 2 Trang pdf
1
Câu hi: 18715:
Công ty chúng tôi là doanh nghip ngành công nghip nng, sn xut sn phNm máy
móc, thiết b có qui mô ln đến hàng trăm tm, kích thước ln ...chúng tôi không th
hch toán vào tài khon kho 155 vì không có kho nào cha được sn phNm này....
V chi phí, qun lý nguyên vt liu , vt tư đầu vào thì công ty qun lý theo tng d
án, đơn đặt hàng. Hàng hóa nhp khNu phc v trc tiếp sn xut cho tng d án, đơn
hàng, công ty chúng tôi hch toán vào tài khon 621 và mt s hàng hóa nhp khNu
phc v chung cho nhiu d án thì doanh nghip hch toán vào tài khon 152. Tài
khon 621 là tài khon không có s dư cui k (tn kho). Do vy nguyên liu SXXK
ca công ty b phn kế toán không th thc hin cung cp s liu- nhp xut - tn theo
giá tr gc nguyên liu để báo cáo theo mu 15/BCQT-NVL/GSQL.
Nguyên vt liu nhp- xut-tn s do b phn xut nhp khNu và b phn xưởng theo
dõi v s lượng và tr giá trên t khai. V sn phNm xut khNu do sn phNm công
nghip nng thường có qui mô ln và được sn xut thi gian dài, công ty cũng không
thc hin qun lý thành phNm nhp kho mà ch thc hin giao hàng theo tiến độ hoc
ngay sau khi sn xut xong.
Ngày gi: 18/04/2017 - Tr li: 24/04/2017
Tên doanh nghip: CÔNG TY TNHH KOBE EN&M VIT NAM
Địa ch: S 6 ĐƯNG 2A KCN BIÊN HÒA 2-BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI - Email :
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn c đim 7 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 ca B Tài chính quy
định:
“...7. V báo cáo quyết toán theo năm tài chính đối vi hàng hoá gia công, sn xut
xut khu và DNCX (điu 60):
Để doanh nghip có th có s liu báo cáo chính xác cho cơ quan Hi quan theo quy
định Điu 60 Thông tư s 38/2015/TT-BTC, yêu cu các Cc Hi quan tnh, thành ph
hướng dn doanh nghip thc hin như sau:
a) S liu trên bng báo cáo quyết toán nguyên liu, vt tư, thành phm sn xut t
ngun nhp khu: được ly theo s liu kế toán ca doanh nghip;
b) Thi đim để tính ngày cht tn nguyên vt liu: là ngày kết thúc năm tài chính (ví
d năm tài chính ca doanh nghip bt đầu t 01/01/2015 – 31/12/2015 thì ngày cht
tn nguyên vt liu là ngày 31/12/2015);
c) Tr giá ghi trên bng báo cáo quyết toán: Là tng tr giá nguyên vt liu nhp khu,
thành phm được sn xut t ngun nhp khu phát sinh trong năm tài chính (ví d
trong năm tài chính t ngày 01/01/2015 – 31/12/2015, doanh nghip phát sinh 1000 t
khai nhp nguyên liu để sn xut hàng hoá xut khu thì ghi tng tr giá ca nguyên
1 of 2

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18715: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp ngành công nghiệp nặng, sản xuất sản phNm máy móc, thiết bị có qui mô lớn đến hàng trăm tấm, kích thước lớn ...chúng tôi không thể hạch toán vào tài khoản kho 155 vì không có kho nào chứa được sản phNm này.... Về chi phí, quản lý nguyên vật liệu , vật tư đầu vào thì công ty quản lý theo từng dự án, đơn đặt hàng. Hàng hóa nhập khNu phục vụ trực tiếp sản xuất cho từng dự án, đơn hàng, công ty chúng tôi hạch toán vào tài khoản 621 và một số hàng hóa nhập khNu phục vụ chung cho nhiều dự án thì doanh nghiệp hạch toán vào tài khoản 152. Tài khoản 621 là tài khoản không có số dư cuối kỳ (tồn kho). Do vậy nguyên liệu SXXK của công ty bộ phận kế toán không thể thực hiện cung cấp số liệu- nhập xuất - tồn theo giá trị gốc nguyên liệu để báo cáo theo mẫu 15/BCQT-NVL/GSQL. Nguyên vật liệu nhập- xuất-tồn sẽ do bộ phận xuất nhập khNu và bộ phận xưởng theo dõi về số lượng và trị giá trên tờ khai. Về sản phNm xuất khNu do sản phNm công nghiệp nặng thường có qui mô lớn và được sản xuất thời gian dài, công ty cũng không thực hiện quản lý thành phNm nhập kho mà chỉ thực hiện giao hàng theo tiến độ hoặc ngay sau khi sản xuất xong. Ngày gửi: 18/04/2017 - Trả lời: 24/04/2017 Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KOBE EN&M VIỆT NAM Địa chỉ: SỐ 6 ĐƯỜNG 2A KCN BIÊN HÒA 2-BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI - Email : Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ điểm 7 công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính quy định: “...7. Về báo cáo quyết toán theo năm tài chính đối với hàng hoá gia công, sản xuất xuất khẩu và DNCX (điều 60): Để doanh nghiệp có thể có số liệu báo cáo chính xác cho cơ quan Hải quan theo quy định Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau: a) Số liệu trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu: được lấy theo số liệu kế toán của doanh nghiệp; b) Thời điểm để tính ngày chốt tồn nguyên vật liệu: là ngày kết thúc năm tài chính (ví dụ năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ 01/01/2015 – 31/12/2015 thì ngày chốt tồn nguyên vật liệu là ngày 31/12/2015); c) Trị giá ghi trên bảng báo cáo quyết toán: Là tổng trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu, thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính (ví dụ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2015 – 31/12/2015, doanh nghiệp phát sinh 1000 tờ khai nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì ghi tổng trị giá của nguyên 2 vật liệu nhập khẩu được ghi nhận trên sổ sách kế toán vào cột số (5) trên bảng báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư, thành phẩm sản xuất từ nguồn nhập khẩu) theo mẫu số 15/BCQT/GSQL”. Như vậy, đối với phần nguyên liệu, vật tư nhập khNu để sản xuất hàng hoá xuất khNu: công ty căn cứ vào thực tế nguyên liệu, vật tư nhập khNu được ghi nhận trên sổ sách kế toán để ghi nhận vào cột số (5) và nguyên liệu, vật tư đưa vào sản xuất được ghi nhận trên sổ sách kế toán để ghi vào cột số (6). Số liệu tồn đầu kỳ và cuối kỳ là số liệu tồn kho thực tế của năm tài chính liền kề và năm tài chính báo cáo. Đối với phần sản phNm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khNu: cột số (5) và cột số (6) là tổng trị gía của sản phNm được sản xuất trong kỳ và đã xuất khNu trong kỳ được ghi nhận trên sổ sách kế toán. Trường hợp công ty giao hàng ngay khi sản phNm được sản xuất xong (không đưa vào nhập kho) thì giá trị cột tồn đầu kỳ và cuối kỳ là 0 đồng. Về việc báo cáo quyết toán đối với trường hợp công ty nhập khNu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khNu nhưng không hạch toán vào tài khoản 152, Cục Hải quan Đồng Nai đã có công văn báo cáo Tổng cục Hải quan và hiện đang chờ hướng dẫn cụ thể. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.