Bán hàng gửi kho ngoại quan vào nội địa Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 799 6 1 Trang pdf
1
Câu hi: 18522:
Khách hàng ca chúng tôi (là 1 doanh nghip nước ngoài) có mua hàng t 1 doanh
nghip chế xut ti KCN Long Đức và gi hàng hoá này vào kho Ngoi Quan ca
chúng tôi và gi Doanh nghip nước ngoài này mun bán hàng hoá này vào Vit Nam.
Vy trường hp này thì Doanh nghip nước ngoài này có được phép bán hàng hoá này
vào ni địa hay không
Ngày gi: 13/03/2017 - Tr li: 20/03/2017
Tên doanh nghip: Công ty TNHH Logistics Sojitz (Vit Nam)
Địa ch: Tng 5, Tòa nhà Alpha, 151 Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, Tp.HCM - Email :
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn c Đim C Khon 4 Điu 91 Thông tư s 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 ca
B Tài chính quy định:
Điu 91. Qun lý hi quan đối vi hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoi quan
…4. Th tc hi quan đối vi hàng hoá xut kho ngoi quan để nhp khu vào ni địa
hoc nhp khu vào khu phi thuế quan:
c) Các loi hàng hóa sau đây không được nhp khu vào ni địa t kho ngoi quan:
c.1) Hàng hóa theo quy định phi làm th tc nhp khu ti ca khu;
c.2) Hàng hóa thuc Danh mc hàng hóa nhp khu không được chuyn ca khu
theo quy định ca Th tướng Chính ph, tr hàng hóa là nguyên liu, vt tư, máy móc,
thiết b nhp khu để phc v sn xut, gia công và hàng hóa được sn xut, gia công
ti Vit Nam”.
Do công ty không nêu rõ hàng hóa c th nên T tư vn không th có câu tr li chính
xác. Đề ngh công ty đối chiếu hàng hóa ca mình vi các quy định trên để thc hin.
Nếu thuc các trường hp trên thì không được nhp khNu li vào ni địa t kho ngoi
quan và công ty phi thc hin các quy định v thc hin các quyn xut khNu, nhp
khNu liên quan trc tiếp vic mua bán hàng hoá ca doanh nghip nước ngoài như đã
tr li nhiu ln trước đây.
Đề ngh công ty tham kho ni dung quy định trên để thc hin. Trường hp phát sinh
vướng mc, đề ngh công ty liên h trc tiếp Chi cc Hi quan nơi đăng ký t khai để
được hướng dn c th.
1 of 1

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18522: Khách hàng của chúng tôi (là 1 doanh nghiệp nước ngoài) có mua hàng từ 1 doanh nghiệp chế xuất tại KCN Long Đức và gửi hàng hoá này vào kho Ngoại Quan của chúng tôi và giờ Doanh nghiệp nước ngoài này muốn bán hàng hoá này vào Việt Nam. Vậy trường hợp này thì Doanh nghiệp nước ngoài này có được phép bán hàng hoá này vào nội địa hay không Ngày gửi: 13/03/2017 - Trả lời: 20/03/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Logistics Sojitz (Việt Nam) Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Alpha, 151 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.HCM - Email : Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Điểm C Khoản 4 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan …4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan: c) Các loại hàng hóa sau đây không được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan: c.1) Hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu; c.2) Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam”. Do công ty không nêu rõ hàng hóa cụ thể nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác. Đề nghị công ty đối chiếu hàng hóa của mình với các quy định trên để thực hiện. Nếu thuộc các trường hợp trên thì không được nhập khNu lại vào nội địa từ kho ngoại quan và công ty phải thực hiện các quy định về thực hiện các quyền xuất khNu, nhập khNu liên quan trực tiếp việc mua bán hàng hoá của doanh nghiệp nước ngoài như đã trả lời nhiều lần trước đây. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.