Áp mã HS tấm dính côn trùng trong nông nghiệp không có tẩm hoá chất, thu hút côn trùng bằng màu sắc Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 85 1 2 Trang pdf
1
Câu hi: 18558:
Hin công ty nhp khNu mt hàng tm dính côn trùng dùng trong nông nghip không
có tNm hoá cht, thu hút côn trùng bng màu sc. Tên tiếng anh thương mi là paper
trap, roll trap ph lp polyethylene.
Trên CO AK thì mã HS 380899 và được hưởng thuế sut 0%. Nhưng mã HS này li
chu s qun lý ca B Y Tế. Còn nếu doanh nghip áp v mã 3506 thì thuế sut cao.
Mà sn phNm ca doanh nghip phc v cho nông nghip sch nên rt mong tư vn v
mã HS cho sn phNm này.
Ngày gi: 22/03/2017 - Tr li: 28/03/2017
Tên doanh nghip: Công ty CP Tôn Kin
Địa ch: Hi Phòng - Email : khongtrunghai@hotmail.con
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
- Căn c để áp mã s thuế là căn c vào hàng hóa thc tế nhp khNu ca công ty ti
thi đim nhp khNu, trên cơ s doanh nghip cung cp catalogue, tài liu k thut
(nếu có) hoc/và đi giám định ti Cc Kim định Hi quan. Kết qu kim tra thc tế
ca hi quan nơi công ty làm th tc và kết qu ca Cc Kim định Hi quan xác định
là cơ s pháp lý và chính xác để áp mã đối vi hàng hóa nhp khNu đó.
- Do công ty không cung cp tài liu k thut, catalogue, hình nh ca hàng hóa nhp
khNu nên T tư vn không th có câu tr li chính xác mã HS cua mt hàng trên.
- Căn c Biu thuế xut nhp khNu ưu đãi 2016 ban hành theo Ngh
định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 ca Chính ph.
- Khi phân loi hàng hóa cn tham kho các quy định sau:
+ Biu thuế xut nhp khNu ưu đãi 2016 ban hành theo Ngh định 122/2016/NĐ-
CP ngày 01/09/2016 ca Chính ph;
+ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015ca B Tài chính hướng dn v phân
tích phân loi hàng hóa;
+ Chú gii ca H thng hài hoà mô t và mã hoá hàng hóa ca Hi đồng hp tác Hi
quan Thế gii;
- Căn c Danh mc hóa cht, chế phNm dit côn trùng, dit khuNn dùng trong gia dng
và y tế thuc din qun lý chuyên ngành ca B Y tế theo quy định ti Thông tư
s 12/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 ca B Y tế, mt hàng trên nếu có liên quan đến
các loi hoá cht có th phân loi vào phân nhóm 3808- thuc tr côn trùng, thuc
dit loài gm nhm, thuc dit nm, thuc dit c, thuc chng ny mm và thuc
Điu hòa sinh trưởng cây trng, thuc kh trùng và các loi tương t, đóng gói sn
hoc đóng gói để bán l hoc như các chế phm hoc sn phm (ví d, băng, bc và
nến đã x lý lưu hunh và giy by rui). Ngược li, có th phân loi vào các chương
1 of 2

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18558: Hiện công ty nhập khNu mặt hàng tấm dính côn trùng dùng trong nông nghiệp không có tNm hoá chất, thu hút côn trùng bằng màu sắc. Tên tiếng anh thương mại là paper trap, roll trap phủ lớp polyethylene. Trên CO AK thì mã HS 380899 và được hưởng thuế suất 0%. Nhưng mã HS này lại chịu sự quản lý của Bộ Y Tế. Còn nếu doanh nghiệp áp về mã 3506 thì thuế suất cao. Mà sản phNm của doanh nghiệp phục vụ cho nông nghiệp sạch nên rất mong tư vấn về mã HS cho sản phNm này. Ngày gửi: 22/03/2017 - Trả lời: 28/03/2017 Tên doanh nghiệp: Công ty CP Tôn Kin Địa chỉ: Hải Phòng - Email : khongtrunghai@hotmail.con Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: - Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khNu của công ty tại thời điểm nhập khNu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khNu đó. - Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhập khNu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác mã HS cua mặt hàng trên. - Căn cứ Biểu thuế xuất nhập khNu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ. - Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau: + Biểu thuế xuất nhập khNu ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ; + Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa; + Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới; - Căn cứ Danh mục hóa chất, chế phNm diệt côn trùng, diệt khuNn dùng trong gia dụng và y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế, mặt hàng trên nếu có liên quan đến các loại hoá chất có thể phân loại vào phân nhóm 3808- thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc Điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi). Ngược lại, có thể phân loại vào các chương 2 cụ thể tuỳ theo vật liệu cấu tạo hay công dụng thực tế, VD: chương 35, phân nhóm 3506. - Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.