Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho máy tính xách tay Lưu

  • Ngày đăng: 21/08/2017
  • Đăng bởi: thienlamlaw
  • 205 1 2 Trang pdf
1
Câu hi: 18816:
Khi thông quan, cơ quan Hi quan yêu cu lô hàng máy tính xách tay phi xin được
hiu sut năng lượng ti thiu mi được thông quan lô hàng theo đúng Quyết định
04/2017/QĐ-TTg có hiu lc t 25/04/2017.
Nhưng hin ti máy tính xách tay vn chưa có tiêu chuNn c th để đo lường.
Kính mong gii đáp giúp doanh nghip trường hp mà chưa có tiêu chuNn c th để đo
lường thì có cn phi xin hiu sut năng lượng ti thiu mi được phép thông quan
hàng hóa không?
N gày gi: 08/05/2017 - Tr li: 11/05/2017
Tên doanh nghip: CÔN G TY C PHN MÁY TÍN H VĨN H XUÂN
Địa ch: 39 TRN QUC TON , HOÀN KIM, HÀ N I - Email
:HAN HBT@VIN HXUAN .VN
Vướng mc nêu trên, Cc Hi quan Đồng N ai có ý kiến trao đổi như sau:
Căn c Khon 2a Điu 2 Quyết định s 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017ca Th
tướng Chính ph quy định danh mc phương tin, thiết b phi dán nhãn năng lượng,
áp dng mc hiu sut năng lượng ti thiu và l trình thc hin. Theo đó, máy tính
xách tay thuc din dán nhãn năng lượng t nguyn đến hết 31/12/2019
Tham kho Đim 1 công văn s 2125/TCN L-KHCN ngày 19/10/2015 ca Tng cc
năng lượng: “1. Đối vi cá phương tin, thiết b phi áp dng dán nhãn năng lượng
ti Điu 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg phm vi áp dng ca tng loi phương tin,
thiết b được xác định da trên các tiêu chun Vit Nam (TCVN) được công b ti
Quyết định 78 và các TCVN nêu trong các Quyết định công b áp dng tiêu chun do
B Công Thương ban hành. Nhng hàng hóa không thuc phm vi áp dng ca các
Tiêu chun Vit Nam chưa phi thc hin dán nhãn năng lượng bt buc và áp dng
mc hiu sut năng lượng ti thiu”.
Căn c Công văn s 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016 ca Tng cc Hi quan v
vic dán nhãn năng lượng và kim tra hiu sut năng lượng ti thiu: “Cc Hi quan
các tnh, thành ph không yêu cu người khai hi quan phi np các chng t liên
quan đến Giy chng nhn dán nhãn năng lượng khi làm th tc hi quan.
Do đó, hàng hóa trong quá trình nhp khu không phi thc hin vic dán nhãn năng
lượng, cơ quan hi quan ch qun lý vic áp dng hiu sut năng lượng ti thiu đối
vi các phương tin, thiết b nhp khu.
Cc Hi quan các tnh, thành ph ch đạo các Chi cc Hi quan trc thuc căn c
trên Phiếu th nghim hiu sut năng lượng ti thiu được cp bi Phòng th nghim
được B Công Thương ch định để thông quan hàng hóa cho doanh nghip”.
1 of 2

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Câu hỏi: 18816: Khi thông quan, cơ quan Hải quan yêu cầu lô hàng máy tính xách tay phải xin được hiệu suất năng lượng tối thiểu mới được thông quan lô hàng theo đúng Quyết định 04/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ 25/04/2017. Nhưng hiện tại máy tính xách tay vẫn chưa có tiêu chuNn cụ thể để đo lường. Kính mong giải đáp giúp doanh nghiệp trường hợp mà chưa có tiêu chuNn cụ thể để đo lường thì có cần phải xin hiệu suất năng lượng tối thiểu mới được phép thông quan hàng hóa không? N gày gửi: 08/05/2017 - Trả lời: 11/05/2017 Tên doanh nghiệp: CÔN G TY CỔ PHẦN MÁY TÍN H VĨN H XUÂN Địa chỉ: 39 TRẦN QUỐC TOẢN , HOÀN KIẾM, HÀ N ỘI - Email :HAN HBT@VIN HXUAN .VN Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng N ai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Khoản 2a Điều 2 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Theo đó, máy tính xách tay thuộc diện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết 31/12/2019 Tham khảo Điểm 1 công văn số 2125/TCN L-KHCN ngày 19/10/2015 của Tổng cục năng lượng: “1. Đối với cá phương tiện, thiết bị phải áp dụng dán nhãn năng lượng tại Điều 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg phạm vi áp dụng của từng loại phương tiện, thiết bị được xác định dựa trên các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được công bố tại Quyết định 78 và các TCVN nêu trong các Quyết định công bố áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Công Thương ban hành. Những hàng hóa không thuộc phạm vi áp dụng của các Tiêu chuẩn Việt Nam chưa phải thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu”. Căn cứ Công văn số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016 của Tổng cục Hải quan về việc dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu: “Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp”. 2 Do cơ quan Hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp dựa trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định, vì vậy đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để biết chính xác tiêu chuNn TCVN cần áp dụng. Trong trường hợp vướng mắc về tiêu chuNn thì Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định sẽ báo cáo với các cơ quan có thNm quyền để giải quyết. Đề nghị tham khảo nội dung quy định trên và đối chiếu thực tế hàng nhập khNu để thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.