Điều 40. Kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị (đối với hàng hóa gia công, hàng hóa SXXK) Lưu

13 0 29/03/2019 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
1.[33] Các trường hợp kiểm tra: a) Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro đã nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư mà quá chu kỳ nhưng không có sản phẩm xuất khẩu;

Bình luận

Thông tin bài viết

Điều 40. Kiểm tra tình hình sử dụng và tồn kho nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bịVăn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chitiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.1.[33] Các trường hợp kiểm tra:a) Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro đã nhập khẩu máy móc,thiết bị, nguyên liệu, vật tư mà quá chu kỳ nhưng không có sản phẩm xuất khẩu;b) Khi có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư,máy móc, thiết bị hoặc xuất khẩu sản phẩm tăng, giảm bất thường so với năng lực sảnxuất;c) Khi có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân bán nguyên liệu, vật tư, máy móc,thiết bị, sản phẩm vào nội địa nhưng không khai hải quan;d) Khi phát hiện tổ chức, cá nhân kê khai sản phẩm xuất khẩu không đúng quyđịnh và không đúng thực tế;Đối với các trường hợp nêu tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, tổ chức cánhân có văn bản giải trình theo yêu cầu của cơ quan hải quan. Việc kiểm tra chỉ đượcthực hiện sau khi tổ chức, cá nhân không có giải trình hoặc cơ quan hải quan có căncứ giải trình của tổ chức, cá nhân là không hợp lý.2. Chi cục trưởng Chi cục hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan theoquyết định của Cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố.Việc kiểm tra được thực hiện không quá 05 ngày làm việc tại cơ sở sản xuất, trụsở của tổ chức, cá nhân. Đối với trường hợp phức tạp, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh,thành phố ban hành quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra nhưng không quá 05 ngàylàm việc.3. Nội dung kiểm tra:a) Kiểm tra hồ sơ hải quan, báo cáo nhập - xuất - tồn, chứng từ theo dõi nguyênliệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập kho, xuất kho;b) Kiểm tra định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu;c) Kiểm tra tính phù hợp của nguyên liệu, vật tư với sản phẩm xuất khẩu;1 d) Kiểm tra nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trên dây chuyền sản xuất;đ) Kiểm tra số lượng hàng hóa còn tồn trong kho;e) Kiểm tra số lượng thành phẩm chưa xuất khẩu.4. Xử lý kết quả kiểm traTrường hợp qua kiểm tra phát hiện hàng hóa còn tồn, đang lưu giữ tại kho củatổ chức, cá nhân không đúng với số lượng trên hồ sơ, chứng từ, báo cáo quyết toán thìyêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình bằng văn bản.Trường hợp cơ quan hải quan không chấp nhận giải trình và có đủ căn cứ đểchứng minh tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hải quan, về thuế, cơquan hải quan quyết định việc ấn định thuế, xử lý vi phạm theo quy định.2