DANH SÁCH CONTAINER ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN Lưu

60 2 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
DANH SÁCH CONTAINER ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN

Từ khóa : Danh sách container

Bình luận

Thông tin bài viết

CỤC HẢI QUAN TỈNH/ TPCHI CỤC HẢI QUAN ……., ngày……tháng……. năm 20… DANH SÁCH CONTAINER ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN1. Chi cục hải quan giám sát: …………………………………………...……2. Đơn vị XNK:………………………………………………………3. Mã số thuế:…………4. Số tờ khai:…………………5. Trạng thái tờ khai:……….6. Ngày tờ khai:………………7. Loại hình:……………………8: Luồng:…………………STTSỐ HIỆU CONTAINER(1)SỐ SEALCONTAINER(nếu có) (2)SỐ SEALHẢI QUAN(nếu có)(3)XÁC NHẬNCỦA BỘPHẬN GIÁMSÁT HẢIQUAN(4)MÃ VẠCH(5)(in mãvạch)Ghi chú:- Cột số (1): + Đối với hàng nhập khẩu: lấy từ Danh sách container do người khai hải quan gửi đến hệthống. + Đối với hàng xuất khẩu: lấy từ tiêu chí “Số container” trên tờ khai xuất. Trường hợp có sự thay đổi số container đã khai báo, căn cứ chứng từ do người khai hảiquan nộp, xuất trình, công chức hải quan cập nhật số container vào Hệ thống để in lại danhsách container.- Cột số (2): Đối với hàng nhập khẩu: lấy từ Danh sách container do người khai hải quan gửiđến hệ thống.395Mẫu số 29/DSCT/GSQLMã vạch CỤC HẢI QUAN TỈNH/ TPCHI CỤC HẢI QUAN……., ngày……tháng……. năm 20… DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN1. Chi cục hải quan giám sát: ……………………………………...2. Đơn vị XNK:…………………………………………………………….3. Mã số thuế:………………4. Số tờ khai:……………………5. Trạng thái tờ khai:………………6. Ngày tờ khai:……………………7. Loại hình:…………………….8: Luồng:………………………STTSỐ LƯỢNGHÀNG(1)TỔNG TRỌNGLƯỢNG HÀNG(2)LƯỢNG HÀNGHÓA THỰC TẾQUA KHU VỰCGIÁM SÁT HẢIQUAN(3)XÁC NHẬNCỦA CÔNGCHỨC HẢIQUAN(4)10000 tấn 10000 tấn Lần 1: 500 tấnLần 2: 500 tấn…Ghi chú:- Cột số (1) lấy từ tiêu chí “Số lượng” trên phần “General” của tờ khai hải quan.- Cột số (2) lấy từ tiêu chí “Tổng trọng lượng hàng” trên phần “General” của tờ khai hảiquan.- Trường hợp hàng hóa được đưa qua KVGS nhiều lần thì đối với từng lần đưa hàng quaKVGS, công chức hải quan thực hiện: + Cột số (3): ghi rõ lượng hàng từng lần qua KVGS. + Cột số (4): ghi ngày, tháng, năm; ký, đóng dấu công chức.- Trường hợp giá trị tại cột (1): + khác 1 thì theo dõi lượng hàng tại cột (3) tương ứng theo cột (1); + bằng 1 thì theo dõi lượng hàng tại cột (3) tương ứng theo cột (2).396Mẫu số 30/DSHH/GSQLMã vạch