DANH MỤC NGUYÊN LIỆU VÀ THUỐC THÀNH PHẨM CẤM NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Lưu

19 0 29/12/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU VÀ THUỐC THÀNH PHẨM CẤM NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Từ khóa : Cấm nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

DANH MỤCNGUYÊN LIỆU VÀ THUỐC THÀNH PHẨM CẤM NHẬP KHẨU ĐỂ LÀMTHUỐC DÙNG CHO NGƯỜI (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Ytế)TTTên hoạt chấtTên khoa học1(+) - Lysergide(LSD, LSD-25) 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8b-carboxamide21-Phenyl-2-propanone1-phenyl-2-propanone;3 2C-B 4-bromo-2,5dimethoxyphenyl-ethylamine43,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-);5 3-methylfentanyl N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide63-methylthiofentanylN-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide74-methylaminorex (+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline8 4-MTA α-methyl-4-methylthiophenethlamine9 Acetic anhydride acetic oxide10Acetone 2-propanone11Acetorphine3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine12Acetyl-alpha-methylfentanylN-[1 α -methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide13Acetylmethadol 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane14Alphacetylmethadolα-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane15Alphameprodine α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine 16Alphamethadol α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol17Alpha-methylfentanylN-[1-( α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide18Alpha-methylthiofentanylN-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide19Alphaprodine α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine20Amfetamine (Amphetamine)(+)-α-methylphenethylamine21Amineptine7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid22Ampletamine23Analgin (metamizol; Dipyrone)24Anileridine 4-Piperidinecarboxylic acid, 1--[2-(4-aminophenyl)ethyl]-4-phenyl-, ethyl ester25Anthranilic acid 2-aminobenzoic acid;26Aprotinin27Astemizole1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidyl]-benzoimidazol-2-amine28Benzaldehyde Benzoic Aldehyde; Benzenecarbonal29Benzethidine1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterBenzylmorphine 3-benzylmorphine30Benzyl Cyanide 2-Phenylacetonenitrile31Betacetylmethadolβ-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane32Beta-hydroxy-3-methylfentanylN-[1-(β--hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide33Beta-hydroxyfentanylN-[1-( β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide34Betameprodine β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine35Betamethadol β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol 36Betaprodine β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine37Brolamfetamine (DOB) (+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine38Cannabis and Cannabis resinCây cần sa và các sản phẩm chiết xuất từ cây cần sa39Cathinone (-)-(S)-2-aminopropiophenone40Cerivastatineacide (6E)-(3R,5S)-7-[4-(4-fluorophényl)-5-(méthoxyméthyl)-2,6-bis(1-méthyléthyl)-3-pyridyl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoïque41Chlormezanone42Clonitazene 2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole43Coca leaf lá cây Coca44Codoxime dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime45CYCLOBARBITAL5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid46Desomorphine dihydrodeoxymorphine47Desomorphine dihydrodeoxymorphine48DET 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole49Dexamfetamine (Dexamphetamine)(+)-α-methyphenethylamine50Dexfenfluramine51Dextropropoxyphen- (+)- 4- dimethylamino- 1,2- diphenyl- 3- methyl- 2 - butanol propionate52Diampromide N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide53Diethylamine N-Ethylethanamine54Diethylthiambutene3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene55Dihydroetorphine7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine56Dihydromorphine57Dimenoxadol 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate