Công văn 5714/TCHQ-GSQL năm 2011 V/v thủ tục tạm nhập tái xuất xe ôtô mới 100% để bảo hành sửa chữa theo điều khoản bảo hành hợp đồng đại lý Lưu

0 0 14/11/2011 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công văn 5714/TCHQ-GSQL năm 2011 V/v thủ tục tạm nhập tái xuất xe ôtô mới 100% để bảo hành sửa chữa theo điều khoản bảo hành hợp đồng đại lý

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 5714/TCHQ-GSQLV/v thủ tục tạm nhập tái xuất xe ôtô mới 100% để bảo hành sửa chữa theo điều khoản bảo hành hợp đồng đại lýHà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011 Kính gửi: Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu(Đ/c 165 Pasteur, phường 6, Quận 3 TP Hồ Chí Minh) Ngày 15/09/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4498/TCHQ-GSQL trao đổivới Bộ Công Thương về nội dung vướng mắc của Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu.Ngày 26/09/2011, Bộ Công Thương đã có công văn số 8858/BCT-XNK trả lời Tổngcục Hải quan, nội dung cụ thể như sau:Việc tạm nhập xe ô tô để cài đặt phần mềm và tái xuất khẩu không thuộc phạm vi quyđịnh của Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; trongkhi chưa sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP thì hiện nay chưa có quy định hướngdẫn thực hiện nội dung đề nghị của Công ty.Tổng cục Hải quan trả lời Công ty được biết. Nơi nhận:- Như trên;- Cục HQ TP Hồ Chí Minh(thay trả lời số 1866/HQHCM-GSQL)- Lưu: VT, GSQL (3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh