Công văn 2370/TCHQ-KTTT năm 2008 V/v: chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi theo hợp đồng nhập khẩu Lưu

15 0 20/05/2008 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
Đọc tài liệu Miễn phí
Công văn 2370/TCHQ-KTTT năm 2008 V/v: chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi theo hợp đồng nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------Số: 2370/TCHQ-KTTTV/v: chính sách thuế đối với hàng khuyến mãi theo hợp đồng NK.Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008 Kính gửi: Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam.(Km 17,5 – Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên) Trả lời công văn số 080512-1/LG-NK/DA ngày 12/5/2008 của Công ty TNHH LGELECTRONICS Việt Nam hỏi về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại theo hợpđồng nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:Căn cứ Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tại điểm 5 phần VIII thuộc Phụ lục 1 “Trị giátính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu”, nói về hàng khuyến mại ở mục 5.1 có nêu:“Trường hợp trị giá hàng khuyến mại được quy định cụ thể trên hợp đồng mua bán,nhưng không quá 10% trị giá hàng nhập khẩu, thì trị giá tính thuế của hàng hóa nhậpkhẩu (bao gồm cả hàng khuyến mại) là trị giá thực trả cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu.Như vậy, nếu trường hợp của công ty đảm bảo các điều kiện trên thì được áp dụng đểtính thuế cho trị giá thực trả cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu.Đề nghị công ty làm việc cụ thể với cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa đểđược xem xét giải quyết theo đúng quy định của Thông tư nêu trên.Trân trọng./. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu VT; KTTT (3)KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐăng Thị Bình An