Công văn 1421/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O Lưu

0 0 20/10/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Công văn 1421/GSQL-TH năm 2016 V/v vướng mắc C/O

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1421/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng Trả lời công văn số 1298/HQCB-NV đề ngày 12/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng nêu vướng mắc liên quan đến C/O số E16470ZC37986409 ngày 29/9/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Đối với C/O dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc và thông báo khi nhận được phản hồi từ cơ quan này. Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TH (3b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Âu Anh Tuấn