Công văn 1411/TCHQ-QLRR năm 2016 V/v vướng mắc trong phân luồng tờ khai hải quan điện tử Lưu

2 0 26/02/2016 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Công văn 1411/TCHQ-QLRR năm 2016 V/v vướng mắc trong phân luồng tờ khai hải quan điện tử

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1411/TCHQ-QLRR V/v trả lời công văn số 90/TMT-XNK của Công ty cổ phần ô tô TMT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần ô tô TMT. (Địa chỉ: 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 90/TMT-XNK ngày 30/01/2016 của Công ty cổ phần ô tô TMT phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai hải quan điện tử; trên cơ sở thông tin do quý Công ty cung cấp, Tổng cục Hải quan đã tiến hành cập nhật và xử lý trên hệ thống theo quy định. Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết. Trân trọng./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c); - Lưu: VT, QLRR-Hằng (2b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ Quách Đăng Hòa