Công văn 1405/GSQL-GQ2 năm 2015 V/v: Hướng dẫn thủ tục thanh lý ô tô của DNCX vào nội địa Lưu

4 0 10/11/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Công văn 1405/GSQL-GQ2 năm 2015 V/v: Hướng dẫn thủ tục thanh lý ô tô của DNCX vào nội địa

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- Số: 1405/GSQL-GQ2 V/v:Hướng dẫn thủ tục thanh lý ô tô của DNCX vào nội địa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH Z-TON Vina (Đ/c: KCN Nomura - Hải Phòng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) Trả lời văn bản số 015/2015/ZTON) ngày 14/10/2015 của Công ty TNHH Z-TON Vina - doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh lý ô tô của DNCX vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Doanh nghiệp chế xuất được thanh lý hàng hóa nhập khẩu là tài sản cố định nếu đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT- BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Khi DNCX bán thanh lý tài sản cố định vào nội địa, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với xe Huyndai County nhập khẩu theo tờ khai số 01/NK/ĐTO/KCN ngày 30/8/2005 mới 100%, tại thời điểm nhập khẩu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng nhập khẩu đối với ô tô thì khi thay đổi mục đích sử dụng không phải áp dụng quy định về điều kiện nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. Đề nghị Công ty TNHH Z-TON Vina liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Khu chế xuất - Khu công nghiệp Hải Phòng thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được giải quyết thủ tục cụ thể. Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để công ty được biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, GQ2 (02b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG 2 Nguyễn Nhất Kha