Công văn 1353/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn khuôn đúc, khuôn ép hoặc máy móc... để sản xuất Lưu

32 0 11/10/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
Đọc tài liệu Miễn phí
Công văn 1353/GSQL-GQ2 năm 2016 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn khuôn đúc, khuôn ép hoặc máy móc... để sản xuất

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 1353/GSQL-GQ2 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam (Lô A1 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) Trả lời công văn số CVN-LOGIM-20160926-01 ngày 26/09/2016 của Công ty TNHH Canon Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục thuê, mượn tài sản và hủy tài sản không có tờ khai, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về thủ tục hải quan cho thuê, mượn khuôn đúc, khuôn ép hoặc máy móc... để sản xuất Việc ký kết hợp đồng giữa các bên là quan hệ kinh tế của doanh nghiệp vì vậy Công ty căn cứ đúng bản chất của các quan hệ kinh tế phát sinh để thỏa thuận theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp, doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn khuôn đúc, khuôn ép hoặc máy móc... để sản xuất thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/03/2015 của Chính phủ. 2. Về việc thanh lý tài sản không cần số tờ khai Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 79 thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 8270/BTC-TCHQ ngày 17/06/2016, điểm 13 công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến mở tờ khai để được hướng dẫn. Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Canon Việt Nam được biết và thực hiện./. KT. CỤC TRƯỞNG 2 Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c); - Lưu: VT, GQ2 (02b). PHÓ CỤC TRƯỞNG Vũ Lê Quân