Chỉ tiêu số hóa đơn và Số đính kèm khai báo điện tử Lưu

19 0 19/07/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
Đọc tài liệu Thuê bao
Tôi làm trong lĩnh vực thanh toán xuất nhập khẩu có điểm chưa rõ đối với bô chứng từ hàng tạm nhập tái xuất: Nơi nhập: Thái Lan Nơi xuất: Trung Quốc Hàng hóa: Hoa quả Tại Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan) - Số hóa đơn tại trang 1:: AAA - Tại tờ 2 mục Số đính kèm khai báo điện từ: 2. INV : BBB Tại Invoite do Bên xuất hàng tại Thái Lan xuất hóa đơn cho bên tạm nhập là : BBB.

Bình luận

Thông tin bài viết

   ơ ị ử   ỏ ư ợ !"#!$%&'()'(*(+,($-./0123*)4567&8(9($-.(+,(:;$-.*:;+,()51**<=>/*1*$-./0?(&<*@AB51*;(()*CA(>DEB5F/G/*7-(9DHI:JJJI(KLJ+,((*+,(1*;7($-.'JJJH&/&2(M*M51*;N()*C?@O*>/*'/&()P6M5()I(K?JJJ@'()P6M5(EB5F/G/*7-(9DHI:JJJK(&2(QI(K'82/*(&<*(QDM5R.=()P6*HS$($-3TM(3,O* !"     ộ ư ợ ả ờU;".E()VWXYUNội dung trả lời:)='>$%O*JZ[J\.](3,O*J*7(].1/^()*_3M*2JZ(*/=M51*;M5F/G/*7`([JZ1(2(*/=(E'EIIa!b((&('<*^(O(E=<*`(561*+,(/0[]./0c7*&(3M5de DfCg AJ!RDg d DfCgO*J\FC h!b((&(/*7aB51*;ca:].M51*;(3;iM5O*!8(9(*R(^1*;(3;iM57=/1*;H)3>T./&11*;(3;(Q3>/*=<*/&.=].'`&RH)3>T.1*/<*].\"*'j(Q].M51*;(3;L3>736.(/]./0\"*Hch!b((&(/*7a$'Q(81*;ca:].\(()k.$'Q(81*;M*$Rac1*;(3;aJc!8(9(*R(^1*;(3;i/&11*;(3;aXc1*;`(?()()3>T./F1*;`(():!!B@3)()3>T.'].7=/1*;(KlM5fD JU WBE'E(QZkaJcch!b((&(/*7aB5(^.]1*;`(ca?C@:^$'Q(81*;'mXm(Q7n(7\.=].B5(^.]1*;`(H?D@:^$'Q(81*;/&.='mXm(Q/&(2].3Tb((&(RHch!b((&(/*7aB5F/G/*7`(caoC:].k.$'F/G/*7`(()()3>T.MLE`.EpBH?*/=7=aqk.$'/*7F/G`(c()rK7M(K=<*rrrHM(MHH@oD:].M5F/G/*7`(L`(5,.(`.EpBHcU"JZ(*/=<R"()2(`H)3>T..(M36n["JZ'`()(^.!E=<*;L/^'(O(E23T36LlE(2HD J\.](3,O*J*7(].(&72JZ7^(H H)$()Z#d