CC là gì? BCC là gì? Sử dụng CC và BCC trong giao dịch email.

  • Ngày viết: 25/08/2017 - 14:45

  • Luợt xem: 599

Trong giao dịch email Xuất Nhập Khẩu bạn rất thường xuyên phải sử dụng đến CC và BCC do yêu cầu công việc đòi hỏi phải trao đổi theo nhóm.

 

 

1./ Sử dụng chức năng CC và BCC:

CC là viết tắt của cụm từ “Carbon Copy” tức là tạo ra các bản sao.

Sử dụng tính năng CC để gửi thư điện tử cho nhiều người nhận cùng lúc và những người này có thể xem được danh sách những địa chỉ email cùng được nhận thư này.

 

BCC là viết tắt của cụm từ “Blind Carbon Copy” tức là là tạo ra các bản sao không nhìn thấy.

BCC cũng tương tự như CC nhưng điểm khác là những người được thêm trong BCC không thể xem được danh sách những địa chỉ email cũng được nhận email này. Nghĩa người nhận không hề biết có người khác cũng nhận được email này như mình.

 

2./ Thực tế CC và BCC như thế nào?

Khi bạn gửi một Thư báo giá (Quotation) cho đối tác Nhật Bản, do nội dung báo giá liên quan đến nhiều người nên bạn cần dùng tính năng CC để mọi người cùng biết việc bạn vừa thực hiện:

Thư báo giá có thể CC cho các đối tượng sau:

- Trưởng phòng: người trực tiếp quản lý và giám sát tiến độ công việc của bạn.

- Đồng nghiệp cùng phòng: người có thể thay thế bạn giải quyết tiếp công việc trong trường hợp bạn nghỉ đột xuất

Khi đối tác nhận được báo giá và bấm REPLY để trả lời bạn về việc xin giảm giá hoặc giao hàng sớm có thể tiếp tục thêm CC cho Trưởng phòng của người đó hoặc Đồng nghiệp của người đó.

Lúc này email bạn nhận được có tổng cộng 4 người trong mục CC.

 

Thực hiện tương tự với BCC, số người nhận được email là như nhau nhưng mỗi người không hề biết có người khác đang cùng nhận được email như mình.

 

Trong thực tế chức năng CC được sử dụng thường xuyên và hầu như 90% các cuộc giao dịch Xuất Nhập Khẩu đều thực hiện như ví dụ trên để đảm bảo tính thông suốt của thương vụ.